About us – Copyright

เว็บไซต์ www.loveLFC.com ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ของ Creative Commons
www.loveLFC.com is protected by Creative Commons
1. การนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของผลงานไปเผยแพร่ จะต้องให้เครดิตและบอกที่มาของผลงาน
หมายเหตุ  ในส่วนของผลงานสร้างสรรค์ การนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของผลงานไปเผยแพร่ จะต้องได้รับอนุญาต และจะต้องให้เครดิตโดยบอกที่มาของผลงานอย่างเป็นลายลักษณ์  อักษร (ไม่ใช่เพียงแจ้งว่าทางเจ้าของผลงานได้รับรู้แล้ว)
Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
2.ห้ามนำผลงานไปใช้เพื่อการค้า
Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes.
3.ห้ามปรับเปลี่ยน แก้ไข ผลงาน
No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work.
การขออนุญาตนอกเหนือจากนี้สามารถติดต่อทางเว็บเป็นกรณีไป
ทั้งนี้บทแปลเป็นเพียงการแปลเพียงคร่าวๆไม่มีผลทางกฎหมาย ให้ยึดใช้ข้อความและเอกสารในภาษาอังกฤษเท่านั้น

Creative Commons Licence
www.loveLFC.com by www.loveLFC.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at www.loveLFC.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at www.loveLFC.com.

1 Comment

Leave a Reply